تنقیح و اصلاح اصول فقه

تنقیح و اصلاح اصول فقه

در بازگشت به قدمای مؤسس : ابوالقاسم علی بن الحسین سید مرتضی (ره) ، شیخ الطائفه ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی (ره)

و در پرتو آراء و اندیشه های حکیم الهی ، اصولی مدقق و مفسر کبیر قرآن آیت الله علامه سید محمد حسین طباطبایی (ره)

 

مؤلف: عبد الحسین توده فلاح