بیانات تولیت معظم مروی در ابتدای درس اسفار درباره حماسه ۹ دی

 

تولیت معظم مروی ، آیت الله تحریری پیش از شروع درس امروز پیرامون حماسه ۹ دی مطالبی را عرض نمودند