الطب النبوی

الطب النبوی

النظرات البدیعه المستخرجه من سیره الرسول و اهل بیته النبویه فی فن الطبابه الاسلامیه

کتاب حاضر تألیف آقای جعفر ولد خانی است ؛ ایشان در مقدمه کتاب به این مطلب اشاره می کنند  که مباحث این کتاب نظرات استاد ایشان بوده، که مولف آن ها را به رشته ی تحریر در آورده است و این مبانی استنباط شده ناب بوده و نمونه قبلی ندارد.