مدرسه قنبر علی خان

بنای مسجد و مدرسه حاج قنبر علی خان در یکی از کوچه های فرعی خیابان شهید مصطفی خمینی قرار دارد . بعد از طی مقداری راه داخل کوچه باریک، سمت چپ مناره مسجد را می توان دید که راهنمای خوبی برای پیدا کردن مسجد در داخل بافت مسکونی و قدیمی می باشد. بنای مسجد و مدرسه حاج قنبر علی خان مربوط به دوران قاجاریه می باشد. تاریخ ساخت بنا، در سر در ورودی آن سال ۱۲۸۸ نوشته شده است .