مدرسه سپهسالار

یکی از مدارس بزرگ و آباد در قرون گذشته مدرسه ایست که اکنون به نام مدرسه سپسالار ناصری نامیده میشود و در کنار مجلس شورای ملی واقع گردیده بوده است .

مرحوم سپهسالار در ۱۲۹۶ یعنی دوسال پیش از مرگش پی ریزی و بنیانگذاری این ساختمان عظیم را آغاز کرد و خود تا سال ۱۲۹۷ در ساخت آن دخالت و نظارت میکرد.